Skole-hjem samarbeid

Skole-hjem samarbeid

Sola videregående skole ønsker et nært og godt samarbeid med de foresatte om elevenes skolegang. Vi setter pris på foreldre som aktivt støtter opp om ungdommene sine, og ønsker at dere tar kontakt med skolen for å gi ris eller ros, eller for å informere oss om forhold som kan ha innvirkning på elevens skolesituasjon. Gjennom invitasjoner til foreldremøter og samtaler med kontaktlærer og faglærere håper vi å skape gode arenaer for samarbeidet om elevenes læring og trivsel.

Foresatte har krav på informasjon om elevens skolegang så lenge eleven er under 18 år. Det innebærer blant annet regelmessig informasjon om fravær o.a. I Rogaland fylkeskommune ønsker skolene å opprettholde kontakten med de foresatte også etter at eleven har fylt 18 år, til beste for elevens faglige og sosiale utvikling. Det forutsetter at eleven etter sin 18-årsdag skriver under på en fullmakt som gir skolen anledning til fortsatt å være i dialog med de foresatte om hans eller hennes skolegang.

Vg1:

  1. Det arrangeres informasjonsmøte for alle foresatte primo september. Elevene får med seg invitasjon hjem, og dato for møtet legges ut på skolens hjemmeside. Møtet organiseres som en fellesdel for det enkelte utdanningsprogram, etterfulgt av klassevise samlinger ledet av kontaktlærerne. Elevene er normalt ikke med på dette møtet.
  2. Foresatte som ikke kommer på foreldremøtet i september blir kontaktet pr. telefon av kontaktlærer.
  3. Alle foresatte (til elever under 18 år) inviteres til samtale med kontaktlærer sammen med eleven i løpet av høstterminen.
  4. Det arrangeres nytt foreldremøte i slutten av januar, med invitasjon til samtale med kontaktlærer og/eller faglærere. I fellesdelen av dette møtet får de foresatte informasjon om valg av programområde på Vg2, samt valg av programfag på utdanningsprogram for studiespesialisering. Elevene får med seg invitasjon til møtet og samtalene hjem, dato legges også ut på skolens hjemmeside.

Vg2: 

  1. Alle foresatte til elever under 18 år inviteres til et felles møte, etterfulgt av klassevise samlinger ledet av kontaktlærerne.
  2. Foreldre/foresatte til elever under 18 år inviteres til samtale med kontaktlærer, sammen med eleven, én gang pr. termin.

Vg3:       

        Skolen arrangerer ikke et eget møte for foreldre/foresatte til Vg3-elevene ettersom de aller fleste elever da har fylt 18 år. Kontakten med hjemmet opprettholdes likevel for elever under 18, og der eleven har gitt fullmakt.

Del denne artikkelen på: